Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

STRATEGIA POWIATU

Strategia rozwoju powiatu jest kluczowym elementem planowania rozwoju lokalnego. Jest to dokument, którego celem jest wskazanie wizji oraz strategicznych kierunków rozwoju powiatu. Strategia jest podstawowym instrumentem długofalowego zarządzania powiatem. Pozwala na zabezpieczeńie ciągłości i trwałości w poczynaniach władz powiatu, niezależnie od zmieniających się uwarunkowań politycznych. Strategia umożliwia również efektywne gospodarowanie własnymi, zwykle ograniczonymi zasobami, takimi jak: środowisko przyrodnicze, zasoby ludzkie, infrastruktura czy też środki finansowe.
Dobrze zorganizowany proces opracowania strategii umożliwia zaangażowanie władz lokalnych oraz mieszkańców w planowanie swojej przyszłości. Uwzglednienie zgłaszanych opinii i pomysłów pozwala na wypracowanie strategii, z którą bedzie się identyfikowała w dużym stopniu społeczność lokalna. Utożsamianie się władz i mieszkańców powiatu z opracowaną strategią stanowi niezbedny warunek jej skutecznej realizacji.
Konieczność posiadania aktualnej strategii rozwoju powiatu podyktowana jest nie tylko wzgledami praktycznymi "dobrego zarządzania", ale również wynika z uregulowań prawnych, zawartych między innymi w ustawie o samorządzie powiatowym czy też ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w której strategie gmin i powiatów zostały zaliczone - obok startegii rozwoju kraju, staregii sektorowych oraz strategii wojewódzkich - do kluczowych kokumentów planistycznych, na podstawie których powinna być prowadzona polityka rozwoju kraju1. Strategia rozwoju powiatu stanowi również formalną podstawę do przygotowania i oceny wniosków o finansowanie zadań ze źródeł unijnych.

Przeprowadzona diagnoza strategiczna stanowi punkt wyjścia do opracowania aktualizacji strategii rozwoju Powiatu Parczewskiego na lata 2014-2020. Ma ona na celu określenie zasobów występujących na terenie powiatu i możliwości ich wykorzystania oraz obszarów wymagajacych poprawy przy uwzglednieniu wpływów otoczenia zewnętrznego. Celem nadrzędnym opracowania jest określenie programów działań, które przyczynią się do rozwoju powiatu, a co za tym idzie poprawy warunków życia lokalnej społeczności.
Pracę nad aktualizacją trategii rozwju Powiatu Parczewskiego wykonano w nastepujących etapach:

  1. diagnoza stanu aktualnego powiatu na podstawie dostepnych danych statystycznych oraz badań własnych,
  2. przeprowadzenie 4 warsztatów z zespołem ds. aktualizacji strategii powołanym zarządzeniem Nr 88/2013 Starosty Parczewskiego z dnia 23 grudnia 2013 r., uzupełnionym zarządzeniem 9/2014  a dnia 15 stycznia 2014 r.,
  3. opracowanie projektu aktualizacji strategii rozwoju powiatu,
  4. przeprowadzenie konsulatcji społecznych do projektu aktualizcji strategii rozwoju powiatu,
  5. opracownie aktualizacji strategii rozwoju powiatu z uwzglednieniem zebranych w toku konsultacji społecznych opinii i uwag.

1 Art. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz. U. Nr 227, poz. 1658

Autor: Wydział Organizacyjno-Prawny