Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
W PARCZEWIE - I INSTANCJA


Zarządzeniem Nr 19/99 Starosty Powiatu Parczewskiego z dnia 14 grudnia 1999 roku został powołany z dniem 1 stycznia 2000 r. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Parczewie.

Powiatowy Zespół
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Al. Jana Pawła II 36/20
21-200 Parczew
tel. 83 355 15 82
e-mail: pzon@parczew.pl

Powiatowy Zespół wydaje odpowiednio orzeczenia o:

 1. niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia dla celów:
  • zasiłku pielęgnacyjnego
  • świadczenia pielęgnacyjnego
  • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - korzystania z karty parkingowej
  • zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (art.5 ust.3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych)
  • uzyskanie przez opiekuna urlopu wychowawczego w dodatkowym wymiarze

 2. stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia dla celów:
  • odpowiedniego zatrudnienia
  • szkolenia
  • uczestnictwa w terapii zajęciowej
  • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji(korzystanie z usług socjalnych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych)
  • korzystania z karty parkingowej
  • korzystania ze świadczeń pomocy społecznej
  • uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego
  • uzyskania przez opiekuna świadczenia pielęgnacyjnego
  • zamieszkiwania w oddzielnym pokoju
  • korzystania z innych ulg np. ulga rehabilitacyjna w urzędzie skarbowym.

 3. wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.

Osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy powinna zgłosić się do Powiatowego Zespołu w celu pobrania odpowiedniego wniosku i zaświadczenia lekarskiego. Po wypełnieniu tych dwóch dokumentów, osoba dołącza kopię swojej dokumentacji medycznej leczenia i cały komplet składa w biurze Zespołu. Wniosek jest rozpatrywany nie później niż miesiąc od dnia jego złożenia. O jego terminie wnioskodawca jest powiadamiany listownie na 7 dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Wniosek jest rozpatrywany przez skład orzekający, którego członkami są: lekarze, psycholodzy, pedagodzy, doradcy zawodowi i pracownicy socjalni.

Wniosek o wydanie orzeczenia może też złożyć osoba, która posiada już prawomocne orzeczenie (np. lekarza orzecznika ZUS), ale nie zawiera ono przyczyny niepełnosprawności. Ustalenie charakteru niepełnosprawności pozwoli jej korzystać z ulg i uprawnień przysługujących na podstawie odrębnych przepisów.

LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Powiatowy Zespół wydaje legitymacje wyłącznie na podstawie ostatniego, posiadanego przez wnioskodawcę, prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności albo o wskazaniach do ulg i uprawnień. Osoba ubiegająca sie o wydanie legitymacji zobowiązana jest złożyć wniosek , jedno aktualne zdjęcie i kopię prawomocnego orzeczenia. Za wydanie duplikatu legitymacji zespół pobiera opłatę w kwocie 15 zł, która stanowi dochód budżetu państwa.

Wszystkie legitymacje wydane przed dniem 1 września 2017r. zachowują ważność na czas w nich określony.

Kartę parkingową wydaje się:

 • osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
 • osobie niepełnosprawnej zaliczonej do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z kodem 05-R, 10-N, 04-O, 07-S mającej znacznie ograniczone możliwości poruszania się;
 • osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
 • placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Karta parkingowa służy do parkowania na miejscach specjalnie wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych ( tzw. kopertach) oraz można nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju w zakresie określonym ustawą Prawo o ruchu drogowym.

Aby otrzymać kartę parkingową należy złożyć:

 • wniosek o wydanie karty parkingowej;
 • prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności uprawniające do uzyskania karty parkingowej;
 • aktualna fotografię;
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej.

INFORMACJA

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2010r. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, informujemy że, osoba posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności wydane na czas określony, może wystąpić z wnioskiem o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

 
Nowe świadczenie wspierające

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. Ust. z 2023 r. poz. 1429) osobom z niepełnosprawnościom w 2024 roku będzie przysługiwało nowe świadczenie wspierające. Świadczenie wspierające będą mogły otrzymać osoby z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18 rok życia i dodatkowo uzyskały decyzję ustalającą odpowiedni poziom potrzeby wsparcia (od 70 do 100 pkt), wydaną przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia będzie mogła otrzymać osoba z niepełnosprawnościami, która legitymuje się odpowiednim orzeczeniem (tj. orzeczeniem o przyznaniu jej stopnia niepełnosprawności, orzeczeniem o niezdolności do pracy i/lub do samodzielnej egzystencji bądź orzeczeniem o inwalidztwie).
Wniosek o decyzję z wojewódzkiego zespołu wraz z kwestionariuszem samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem oraz z załączonym posiadanym orzeczeniem o niepełnosprawności lub inwalidztwie, składa się do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie.
 

Autor: Stanisława Dziwulska - Przewodnicząca PZON