Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
W PARCZEWIE - I INSTANCJA


Zarządzeniem Nr 19/99 Starosty Powiatu Parczewskiego z dnia 14 grudnia 1999 roku został powołany z dniem 1 stycznia 2000 r. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Parczewie.

Powiatowy Zespół
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Al. Jana Pawła II 36/20
21-200 Parczew
tel. 83 355 15 82
e-mail: pzon@parczew.pl

Podstawa prawna orzecznictwa:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej orz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046, ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2017r. poz. 1541)
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 roku w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (dz. U. z 2002r. Nr. 17 poz. 162)

Powiatowy Zespół wydaje odpowiednio orzeczenia o:

 1. niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia dla celów:
  • zasiłku pielęgnacyjnego
  • świadczenia pielęgnacyjnego
  • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - korzystania z karty parkingowej
  • zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (art.5 ust.3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych)
  • uzyskanie przez opiekuna urlopu wychowawczego w dodatkowym wymiarze

 2. stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia dla celów:
  • odpowiedniego zatrudnienia
  • szkolenia
  • uczestnictwa w terapii zajęciowej
  • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji(korzystanie z usług socjalnych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych)
  • korzystania z karty parkingowej
  • korzystania ze świadczeń pomocy społecznej
  • uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego
  • uzyskania przez opiekuna świadczenia pielęgnacyjnego
  • zamieszkiwania w oddzielnym pokoju
  • korzystania z innych ulg np. ulga rehabilitacyjna w urzędzie skarbowym.

 3. wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.

Osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy powinna zgłosić się do Powiatowego Zespołu w celu pobrania odpowiedniego wniosku i zaświadczenia lekarskiego. Po wypełnieniu tych dwóch dokumentów, osoba dołącza kopię swojej dokumentacji medycznej leczenia i cały komplet składa w biurze Zespołu. Wniosek jest rozpatrywany nie później niż miesiąc od dnia jego złożenia. O jego terminie wnioskodawca jest powiadamiany listownie na 7 dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Wniosek jest rozpatrywany przez skład orzekający, którego członkami są: lekarze, psycholodzy, pedagodzy, doradcy zawodowi i pracownicy socjalni.

Wniosek o wydanie orzeczenia może też złożyć osoba, która posiada już prawomocne orzeczenie (np. lekarza orzecznika ZUS), ale nie zawiera ono przyczyny niepełnosprawności. Ustalenie charakteru niepełnosprawności pozwoli jej korzystać z ulg i uprawnień przysługujących na podstawie odrębnych przepisów.

LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Powiatowy Zespół wydaje legitymacje wyłącznie na podstawie ostatniego, posiadanego przez wnioskodawcę, prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności albo o wskazaniach do ulg i uprawnień. Osoba ubiegająca sie o wydanie legitymacji zobowiązana jest złożyć wniosek , jedno aktualne zdjęcie i kopię prawomocnego orzeczenia. Za wydanie duplikatu legitymacji zespół pobiera opłatę w kwocie 15 zł, która stanowi dochód budżetu państwa.

Legitymacje wydaje się na okres ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż na okres:

 1.  5 lat - w przypadku legitymacji dokumentującej niepełnosprawność
 2. 10 lat - w przypadku legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 roku życia
 3. w przypadku osób po 60 roku życia możliwe jest wydanie legitymacji na czas nieokreślony jeżeli orzeczenie jest na trwałe lub na czas ważności orzeczenia

Wszystkie legitymacje wydane przed dniem 1 września 2017r. zachowują ważność na czas w nich określony.

KARTA PARKINGOWA

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych.

Kartę parkingową wydaje się:

 • osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
 • osobie niepełnosprawnej zaliczonej do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z kodem 05-R, 10-N, 04-O, 07-S mającej znacznie ograniczone możliwości poruszania się;
 • osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
 • placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Karta parkingowa służy do parkowania na miejscach specjalnie wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych ( tzw. kopertach) oraz można niestosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju w zakresie określonym ustawą Prawo o ruchu drogowym.

Aby otrzymać kartę parkingową należy złożyć:

 • wniosek o wydanie karty parkingowej;
 • prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności uprawniające do uzyskania karty parkingowej;
 • aktualna fotografię;
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej.

INFORMACJA

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2010r. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, informujemy że, osoba posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności wydane na czas określony, może wystąpić z wnioskiem o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

 
 
 

Autor: Wydział Organizacyjno-Prawny

Banery/Logo